Flex-Leasing

HVAD ER FLEX-LEASING?

Flexleasing er en forholdsvis ny leasingform, som er gjort mulig efter ændring af registreringsafgiftslovens §3, 25. juni 2008.

Konceptet består i, at man ofte køber en bil hjem fra udlandet, som man herefter leaser i stedet for at afregne fuld afgift med det samme. Alternativet til dette er, at man køber en bil på det danske marked, hvor der allerede er betalt fuld registreringsafgift, men dette vil betyde en meget højere kapitalbinding.

Flexleasing gør at kapitalbindingen bliver væsentligt mindre, og at man er sikret imod afgiftsomlægninger som kan forringe værdien af bilen. Hvis man skulle ud og finansiere købet af bilen via f.eks. et banklån ville renterne af den højere danske pris også gøre at man opnår en yderligere besparelse ved at flexlease sin bil frem for at købe den.

Man erhverver sig altså en bil uden registreringsafgift, og betaler herefter registreringsafgiften månedsvis for en ønsket periode. Flexleasingkontrakter kan administreres via flere forskellige leasingselskaber, hvoraf vi samarbejder med Global Car Sourcing samt Santander.

HVAD ER FORDELENE?

Man har en væsentlig mindre kapitalbinding, typisk 1/3 af den danske markedspris. Da der ved brug af denne metode ofte er tale om specialbiler, vil disse også være nemmere at omsætte efter endt brug, da bilen stadig er uden registreringsafgift og kan sælges i udlandet, hvor der er et større køberklientel. Bilen vil til enhver tid kunne indregistreres på udenlandske nummerplader, hvis man ønsker det. Flexleasing er mest velegnet til specielle/dyre biler og/eller biler man ønsker at bruge for en periode f.eks. en cabriolet til brug i sommermånederne.

Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over fordele og ulemper ved flexleasing. Hvad går det egentlig ud på, og hvordan fungerer det i praxis?
Jounalist Hans E. Gammelgaard fra luxuryaficionados.com har skrevet følgende artikel, for at kaste lys over begrebet flexleasing.

Flexleasing af drømmebilen: http://luxuryaficionados.com/penge/flexleasing-af-droemmebilen,

Foredele ved FLEXLEASING:

Fleksibel anvendelse af det danske afgiftssystem

Flexleasing giver mulighed for at køre i køretøjer på danske nummerplader på en yderst fleksibel måde.Flexleasing startede med muligheden for at køre på danske plader i sommerbiler, vinterbiler, helårsbiler, mobil-homes og på motorcykler. Siden har det udviklet sig til også at kunne anvendes til mindre og billigere køretøjer.

Toldattest ved kørsel på Flexleasing

Køretøjet købes uden den høje danske afgift. Men den danske stat udsteder en Toldattest, der er en speciel tilladelse til at køre på danske nummerplader. Uanset hvilket køretøj, man vælger, betales der kun afgift for den periode, hvor køretøjet er på danske plader.

Likviditet

Fordelene ved Flexleasaing er store. Leasingtageren belastes ikke likviditetsmæssigt i forhold til, når der betales den sædvanlige høje danske afgift. Typisk erlægges ca. 30 % af den reelle danske værdi - nemlig bilens pris inklusive moms og afgift.
Dermed kan man råde over de resterende 70 % til investeringer eller andet.
Køb og salg af køretøj i hele Europa.
Ydermere kører man i et køretøj, der kan sælges i hele Europa, og ikke kun i Danmark. Det udvider salgspotentialet markant - ikke mindst på de rigtigt dyre køretøjer.

Afgiftssatser

Flexleasing-afgiften er altid fast med satser på mellem 0,5 % og 2 %, alt efter køretøjets alder. Der er de største fordele ved køretøjer ældre end 36 måneder.
Hertil erlægges en "rente" til staten som kompensation for at køre på denne ordning. Denne "rente" varierer i forhold til Nationalbankens udlånsrente (NU), og fastsættes 1. januar og 1. juli hvert år. Den beregnes som NU + 2,3 % p.a.

Afgiftssatser på Flexleasing

1 – 3 måneder:

2 % af vurderet afgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 2,73 %.

3 - 36 måneder:

1 % af vurderet afgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 1,54 %.

> 36 måneder:

0,5 % af vurderet afgift + (NU* + 2,3 % p.a.) + moms.
Estimeret månedlig betaling for kørsel på danske plader er pt. 0,94 %

* Nationalbankens udlånsrente (NU) fastsættes 1. januar og 1.juli hvert år.
Kan man få afgift tilbage på biler der kører på dansk afgift?

Tilbagebetaling af afgifter på køretøjer der føres ud af Danmark

Ejere af køretøjer, der allerede er på danske plader, kan med fordel søge afgift tilbage. Derved undgår man den store nedskrivning, der er på et køretøj med afgift.

Hvide plader

Når man vælger at føre sit køretøj ud af Danmark og dermed få afgiften tilbage, udbetales 85 % af afgiften på den vurderede handelspris. Skat beregner en straf på 15 % for at tilbagebetale denne afgift.

Hvis et køretøj for eksempel har en handelspris på 1 million kroner, er den vurderede afgift cirka 640.000 kroner. Herefter vil der blive udbetalt cirka 540.000 kroner.

Gule plader

Også gulplade-biler kan ændres til hvidplade-biler på dette koncept. Det gør dem mere anvendelige til daglig brug.

På de store SUV´er på gule plader, som for eksempel Audi Q7, Mercedes ML og GL, BMW X5 og Range Rover, er der normalt betalt en afgift på 56.800 kroner. Det betyder, at der vil blive tilbagebetalt 48.280 kroner.

Brugerens sikkerhed

Flexleasede køretøjer ejes af leasing-virksomheden
Hvis Flexleasing-virksomheden går konkurs, mister brugeren rettigheden over køretøj og sikkerhedsstillelse, hvis intet andet er aftalt (skriftligt).
Global Car Sourcing kan som eneste udbyder af Flexleasing tilbyde 100 % garanti ved konkurs.

Der er megen diskussion om, hvordan ejerforholdet er ved Flexleasing. Og ikke mindst, hvilke risici, man har som bruger, hvis leasing-firmaet går konkurs.
Nogle har mistet både køretøj og sikkerhedsstillelse, da den Flexleasing-virksomhed, de havde valgt, gik konkurs og kurator derefter inddrev køretøjet.
Mange mener, at de ejer køretøjet ved Flexleasing. At det er deres eget køretøj. Det er det ikke!

Derfor advarer Global Car Sourcing på det kraftigste om, at et Flexleaset køretøj ALTID ejes at Flexleasing-virksomheden, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Derfor skal man gøre sig klart, hvad der sker med køretøj og/eller penge i form af betalingen for køretøjet eller depositum, hvis Flexleasing-firmaet går konkurs.
Global Car Sourcing GmbH arbejder sammen med Sydbank, der er vores panthaver i alle køretøjer.

I samarbejde med Sydbank giver vi mulighed for en erklæring, der giver mulighed for at køre "sit" køretøj tilbage for købspris minus den erlagte sikkerhedsstillelse. Denne erklæring stiles direkte fra Sydbank til brugeren.

Moms

Global Car Sourcing er registreret i Tyskland og er dermed underlagt tysk momslovgivning. Den tyske moms er 19 %.

Moms for privat Flexleasing

Ifølge europæisk lovgivning skal et leasingselskab, der er etableret i ét EU-land, betale moms i det pågældende land for sin flåde af Flexleasing-køretøjer, der udlejes i et andet EU-land, hvor køretøjerne er indregistreret.

Der er altså moms at spare ved at lease den dansk indregistrerede bil gennem Global Car Sourcing i Tyskland. Forskellen på dansk moms på 25 %, og tysk moms på 19 % er en ren besparelse på 6 % ved privatleasing.

Moms for virksomheders Flexleasing

Køb af ydelser i EU (EU-moms – omvendt betalingspligt).

Reglerne for moms på firmaers Flexleasing er ændret fra1. januar 2010.
Når en momsregistreret virksomhed køber ydelser fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der fra 1. januar 2010 som udgangspunkt betales moms i Danmark.

Det sker ved, at ydelsen sælges netto uden moms, hvorefter momsen beregnes ved anvendelse af den danske momssats.

Det er altså den virksomhed, der erhverver ydelsen, der beregner og betaler momsen. Denne moms kaldes for EU-moms. Der er omvendt betalingspligt, som skal beregnes med 25 % af momsgrundlaget. Momsgrundlaget er værdien af ydelser inklusive eventuelle leveringsomkostninger, leasingydelser og eventuelle punktafgifter m.m.

Hvis fakturaen er i udenlandsk valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner, før momsen beregnes.

Virksomhedens momsnummer (DK+8 cifre) skal fremgå af Flexleasing-virksomhedens kontrakt. Ellers må leverandøren ikke beregne uden moms, og der skal i så fald både betales moms i følge sælgerlandets satser samt beregnes erhvervelsesmoms i henhold til de danske momssatser. Momsen skal beregnes af køberen, der har fradrag for den beregnede moms efter de almindelige regler om momsfradrag.

Skattefordele

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og kan fradrage driftsudgifter, har du mange forskellige muligheder for fradrag:

Udenlandske virksomheder, skal efter 1.1.2010 udfærdige leasingkontrakter til virksomheder uden moms.
Efterfølgende påhviler det leasing tager, altså virksomheden, at betale moms ifølge de danske momsregler – omvendt betalingspligt.

Delvist fradrag ved leasing af biler

Virksomheder, der lejer eller leaser personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan fradrage moms af lejen med højst 25% af et særligt fradragsgrundlag. Fradragsgrundlaget er 2% af registreringsafgiften pr. måned i de første 3 år fra køretøjets første indregistrering og derefter 1% pr. måned i efterfølgende år.

Det er en betingelse for momsfradrag, at mindst 10% af den årlige kørsel sker i forbindelse med virksomhedens momspligtige levering af varer og ydelser. Det påvirker altså ikke fradragsretten, hvis den lejede personbil også anvendes til privat kørsel. Der er ikke fastsat retningslinier for, hvordan en virksomhed skal kunne dokumentere, at den erhvervsmæssige kørsel udgør mindst 10%.
I praksis vil bagatelgrænsen næppe få betydning, bortset fra for firmabiler, som udelukkende anvendes til private formål. Derimod sker der begrænsning i fradragsretten, hvis den virksomhed, som lejer bilen, ikke er en fuldt momspligtig virksomhed. Denne begrænsning sker efter de almindelige regler om delvis fradragsret for indkøb til blandet anvendelse.

Udlejer skal angive det månedlige fradragsbeløb på fakturaen. Hvis momsen af fradragsgrundlaget udgør et mindre beløb end momsen af den faktiske leasingydelse (hvilket oftest vil være tilfældet), kan lejer fratrække det beregnede momsbeløb. Hvis det beregnede fradragsbeløb overstiger momsen af den faktiske leasingydelse, kan lejer kun fratrække moms af den faktiske leasingydelse.

Der kan fratrækkes moms af afgiften på baggrund af følgende:

Se yderligere på http://www.tax.dk/lv/moms/J_3_4.htm

SKAT´s fortolkning af Flexleasing, eller §3b finder du nedenstående tekst.

Yderligere informationer direkte på SKAT´s hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1795600&vId=0

 

Kontakt

Lysdahl Simonsen
Ballevej 1
8600 Silkeborg
Tel.: 86802080
E-mail: info@lysdahl-simonsen.dk

CVR: 36719117

Åbningstider:
Efter aftale, men ellers i alle ugens 7 dage.